Press "Enter" to skip to content

Visuotinė malda

Tikiu, Viešpatie, bet tikėčiau tvirčiau, viliuosi, bet vilčiausi saugiau, myliu, bet mylėčiau dar karščiau, gailiuosi, bet gailėčiausi dar stipriau. Garbinu tave kaip pirmąją pradžią ilgiuosi kaip galutinio tikslo, šlovinu kaip nuolatinį geradarį, šaukiuosi kaip maloningo gynėjo. Mane savo išmintimi valdyk, teisingumu laikyk, meilingumu paguosk, galingumu pridenk. Aukoju Tau, viešpatie, savo mintis, kad jos kiltų į Tave, kalbas, kad būtų apie Tave, darbus, kad būtų pagal Tave, sunkumus, kad būtų dėl Tavęs. Noriu, ko nori, noriu, nes nori, noriu kaip nori, noriu, keik nori. Meldžiu, Viešpatie, protą apšviesk, valią uždek, širdį sustiprink, sielą pašvęsk. Kad apverkčiau praeities nedorybes, atmesčiau ateities pagundas, sudrausčiau ydingus palinkimus, ištobulinčiau tinkamas dorybes. Duok man, gerasis Dieve, Tave mylėti, savęs nekęsti, artimu rūpintis, pasaulį niekinti. Kad stengčiausi vyresniems paklsti, žemesniesiems padėti, su draugais tartis, priešų pasigailėti. Kad nugalėčiau juslingumą griežtumu, godumą dosnumu, piktumą švelnumu, drugnumą karštumu. Padaryk mane išmintingą patarimuose, ištvermingą išbandymuose, kantrų nelaimėse, nuolankų pasiekimuose. Padaryk, Viešpatie, kad būčiau atidus maldoje, saikingas valgyje, stropus pareigose, tvirtas sumanymuose. Kad rūpinčiausi turėti nekaltą vidų, kuklią išorę, pavyzdingą elgesį, tvarkingą gyvenimą. Kad nuolat stengčiausi suvaldyti prigimtį, puoselėti malonę, klausyti įstatymų, užsitarnauti išganymą. Kad mokyčiausi iš Tavęs, kaip maža yra tai, kas žemiška, kaip didu, kas dievieška, kaip trumpa, kas laikina, kaip ilga, kas amžina. Duok, kad mirties laukčiau, teismo bijočiau, pragaro išvengčiau, rojų gaučiau. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.