Press "Enter" to skip to content

Padėka po Šv. Komunijos

Tikėjimo ir garbinimo aktas

Jėzau, aš tikiu, kad ką tik priėmiau Tave, savo Dievą, savo Kūrėją ir Valdovą, Tave, iš meilės man po gimimo paguldytą ant šiaudų ėdžiose, Tave, panorusį dėl manęs mirti and kryžiaus. Tavo visagalybe aš buvau pašauktas iš nebuties, o Tu ateini apsigyventi manyje ! Mano Dive, aš, apimtas gilios pagarbos, parpuolu prieš Tavo aukščiausiąją didybę, aš Tave garbinu ir nuolankiai šlovinu.

Dėkinugmo ir meilės aktas

Saldžiausiasis Jėzau, be galo geras Dieve, iš visos širdies Tau dėkoju už šią nepaprastą malonę, kurią man ką tik suteikei. Ką Tau duosiu už tokią geradarystę ? Norėčiau Tave mylėti ir Tau tarnauti taip, kaip Tu esi to vertas. O Dieve, Tu esi pati meilė, išmokyk mane mylėti Tave tikru ir ištikimu prieraišumu ir vykdyti Tavo šventą valią.

Visą save aukoju Tau: savo kūną, kad jis būtų skaistus; savo sielą, kad ji nebūtų sutepta jokios nuodėmėsl savo širdį, kad ji nesiliautų Tave mylėjusi. Tu atidavei save man, ir aš atiduodu save visiems laikams.

Prašymo aktas

Tu esi manyje, Jėzau, Tu, kuris esi pasakęs: „Prašykite ir gausite”. Tu esi čia, pilnas gerumo man, malonių pilnomis rankomis; teikis jas išlieti mano sielai, kuriai jų taip reikia. Pašalink iš mano širdies visa, kas Tau nepatinka, sudėk į ją visa, kas gali ją padaryti malonią Tavo akims. Pritaikyk man savo gyvenimo ir mirties nuopelnus, susivienyk su manimi, gyvenk manyje, padaryk, kad aš gyvenčiau dėl Tavęs ir Tau.

Be galo geras Dieve, suteik tas pačias malones ir tiems žmonėms, už kuriuos aš turiu pareigą melstis ar kuriems aš atskirai pažadėjau tai daryti. Gailestingoji Jėzaus Širdie, pasigailėk vargšių skaistyklos vėlių ir duok joms amžinąjį atilsį.