Press "Enter" to skip to content

Šv. Bonaventūros malda

Perverk, mielasis Viešpatie Jėzau, pačias mano sielos gelmes saldžiu ir išganingu Tavęs troškimu, sužeisk ją tikrai tyra ir šventa apaštališka meile, kad mano siela alptų vien iš meilės Tau ir sutirptų ilgėdamasi Tavęs, geistų Tavęs ir ieškotų Tavo rūmuose, norėtų mirti ir būti su Tavimi. Duok, kad mano siela alktų Tavęs, Angelų duona, šventų sielų atgaiva, mūsų duona kasdienine, būtina gyvybei, visų gardžiausia ir skaniausia, teikianti saldų malonumą. Tavęs, kurį angelai nori regėti, alksta mano širdis, mano sielos gilumą valgo Tave ir prisipildo Tavo saldžiu skoniu. Ji nuolat trokšta Tavęs, gyvybės šaltini, išminties ir pažinimo šaltinį, amžinosios šviesos versme, palaiminga srove, Dievo namų aruode. Ji sukasi aplink Tave, Tavęs ieško ir randa, linksta prie Tavęs ir Tave pasiekia, apie Tave mąsto ir kalba, viską daro Tavo vardo šlovei ir garbei, nusižeminusi ir atsargi, su meile ir susižavėjimu, lengvai ir užsidegusi, ištverminga ligi galo. Tu vienas būk mano viltis, vienintelis pasitikėjimas, mano lobis, mano linksmybė, malonumas ir džiaugsmas, mano poilsis, ramybė ir taika, maloniausias kvapas ir saldžiausias valgis, mano atgaiva, prieglobstis ir paspirtis, mano išmintis, mano skirtoji dalis, nuosavybė ir lobis. Tavyje teįsitvirtina, į Tave stipriai ir nepajudinamai teįleidžia savo šaknis mano protas ir širdis. Amen.