Press "Enter" to skip to content

Po mišių

Ačiū Tau, Viešpatie, kad galėjau dalyvauti šiose šv. Mišiose, kur buvo atnaujinta Tavo mylimiausio Sūnaus Kryžiaus auka už mane ir visus žmones. Dar kartą dėkoju Tau, Viešpatie, kad mane aplankei ir sustiprinai. Tu esi tikroji ir vienintelė mano sielos gyvybė, laimė, paguoda. Savo malone pasilik manyje visuomet. Šventosios aukos galia padaugink manyje tikėjimą, sustiprink viltį ir meilę. Suteik man visa, kas reikalinga pareigoms atlikti ir amžinajam gyvenimui laimėti. Per švenčiausios Tavo Motinos Marijos rankas. Tau save atiduodu. Globok, Viešpatie, visą mano laisvę, atmintį, protą ir valią. Laimink mano mintis, kalbas ir darbus. Laimink visus mano šventus pasiryžimus ir geras pastangas. Laimink visus mus savo kunigo ranka, ir Tavo malonė tegul visada mus lydi. Amen.

+ Vardan Diebo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.