Press "Enter" to skip to content

Šv. Tomo Akviniečio malda

Visagalis amžinasis Dieve, štai artinuosi prie Tavo viengimio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Sakramento. Einu kaip ligonis pas gyvenimo gydytoją, kaip nešvarusis prie gailestingumo šaltinio, kaip neregys prie amžino skaistumo šviesos, kaip vargšas ir beturtis pas dangaus ir žemės Viešpatį. Todėl meldžiu Tavo begalinį dosnumą, kad teiktumeisi išgydyti mano ligą, nuplauti bjaurumą, apšviesti aklumą, praturtinti vargingumą, aprengti nuogumą, kad Angelų duoną, karalių Karalių ir viešpačių Viešaptį priimčiau su tokia pagarba ir nusižeminimu, tokiu gailesčiu ir atsidavimu, tokiu skaistumu ir ištikimybe, su tokiu nusistatymu ir ketinimu, jog jis padėtų mano sielos išganymui. Suteik, meldžiu, kad ne tik priimčiau Viešpaties Kūno ir Kraujo sakramentą, bet ir to Sakramento naudą bei stiprybę. Švelnusis Dieve, duok man taip priimti Tavo viengimio sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną, kilusį iš Mergelės Marijos, kad būčiau vertas įsijungti į jo mistinį Kūną ir būti įskaitytas tarp jo narių. Meilingiausias Tėve, leisk man Tavo mylimąjį Sūnų, kurį dabar paslėptą ketinu pasiimti į kelionę, kada nors amžinai regėti ir atviru veidu. Jis, būdamas Dievas, su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėj per visus amžių amžius. Amen.