Press "Enter" to skip to content

Malda į Švč. Mariją

Marija, švenčiausioji Mergele ir Motina, štai priėmiau Tavo mylimąjį sūnų, kurį pradėjai nekaltose savo įsčiose, kurį pagimdei, maitinai ir meilingai glaudei prie savęs. Štai nuolankiai ir su meile Tau rodau bei aukoju Tą, kurio žvilgsnis Tave džiugino ir pripildydavo visokios linksmybės. Apkabink jį savo rankomis, mylėk jį savo širdimi, paaukok jį Švenčiausiajai Trejybei, jos aukščiausiam pagarbinimui, savo pačios garbei ir šlovei, už mano ir viso pasaulio reikalus. Prašau Tave, meilingoji Motina, išmelsk man visų mano nuodėmių atleidimo ir gausių malonių, kad jam nuo šiol ištikimiau tarnaučiau. Pagaliau išmelsk man galutinę malonę, kad galėčiau jį su Tavimi šlovinti per visą amžių amžius. Amen.