Press "Enter" to skip to content

Malda už mirusius tėvus

Dieve, Tu įsakei mums gerbti savo tėvą ir motiną. Maloningai pasigailėk mano tėvo ir motinos vėlių, atleisk mano ir jų nuodėmes ir leisk jiems kartu su manimi regėti amžinosios šlovės džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.