Press "Enter" to skip to content

Malda į Angelą sargą ( Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė )

Kilnusis mano sielos Sarge, švytintis gražiajame danguje lyg švelni ir tyra ugnis, netoli amžinojo sosto ! Tu dėl manęs ateini į šią žemę ir apšvieti mane savo šviesa. Nuostabusis angele, tu tapai mano broliu, mano draugu ir guodėju.

Žinodamas mano didelį silpnumą, tu vedi mane už rankos. Matau, kaip švelniai pašalini akmenis man nuo kelio. Tavo meilus balsas nuolat kviečia mane žvelgti tik į dangų. Ko menkesnę ir mažesnę tu mane matai, tuo labiau švyti tavo veidas.

Tu skrieji erdve greičiau nei žaibas – nulėk kuo dažniau veitoj manęs pas tuos, kurie man brangūs ! Savo sparnu nušluostyk jų ašaras ! Giedok jiems, koks geras yra Jėzus, giedok, kiek džiaugsmo yra kentėjimuose, ir visai tyliai pašnibždėk jiems mano vardą.

Aš noriu savo trumpame gyvenime gelbėti savo brolius – nusidėjelius. Nuostabus dangiškos tėvynės skelbėjau, duok man savo šventos ugnies! Aš neturiu nieko, tik savo aukas ir savo neišvaizdų skurdą. Suvienyk juos su savo tyru kvapu ir nunešk juos Dievui, vienam Trejybei! Amen.