Press "Enter" to skip to content

Malda į Angelą Sargą

Meldžiu tave, angeliškoji dvasia, ištikimasis mano Sarge ir globėjau, kad tau vedant šiandien kreipčiau savo žingsnius taikos, gerovės ir išganymo keliu bei būčiau visuomet ir visur apgintas nuo visų piktųjų dvasių ir klastingų pagundų. Taip pat prašau, kad tau globojant ir padedant gaučiau pagalbą pagal Dievo valią išvengti ydų ir ugdyti krikščioniškas dorybes, kad drauge su tavimi laimingai nukeliaučiau į dangiškąją tėvyne pas Viešpatį ir jam tarnaučiau. Amen.