Press "Enter" to skip to content

Šv. Mišių intencija

Amžinasis Tėve, jungdamasis su Sopulingosios Motinos mintimis ir jausmais ant Kalvarijos kalno, pavedu Tau tą auką, kurią Tavo mylimasis Sūnus Jėzus Kristus yra pats paaukojęs ant kryžiaus ir dabar nekruvinu būdu atnaujina ant šio altoriaus. Visų pirma, ši auka tesuteikia Tau deramą garbę ir šlovę. Per ją noriu išpažinti, kad esi vyriausias visų daiktų Viešpats ir Valdovas, kad viskas turi paklusti Tavo šventajai valiai, kad Tu esi vienintelis ir galutinis mūsų tikslas. Antra, skiriu Tau, Viešpatie, šią auką, norėdamas padėkoti Tau už nesuskaitomas mums suteiktas geradarybes. Trečia, trokštu, kad ši auka permaldautų daugelio nuodėmių įžeistą Tavo teisingumą ir suteiktų Tau tinkamą atpildą. Galiausiai, teišprašo ši auka Tavo gaileistingumo ir malonių man bei tiems, už kuriuos noriu melstis, taip pat visiems vargstantiems ir liūdintiems, nusidėjėliams ir skaitykloje kenčiančioms vėlėms. Amen.