Press "Enter" to skip to content

Šv. Ambraziejaus malda

Prie Tavo gardžiosios puotos stalo, malonusis Viešpatie Jėzau Kristau, aš nusidėjėlis, bijau prieiti ir drebu, nes neturiu kokių nuopelnų ir pasitikiu vien Tavo gaileistingumu bei gerumu. Aš sutepiau savo širdį ir kūną daugybe nusikaltimų, nesaugojau savo minčių ir iežuvio. Todėl, gerasis Dieve, šiurpulingoji didybe, aš vargšas ir sunkumų užkluptas, einu prie Tavęs, gailestingumo šaltinio, skubu pas Tave gydytis, bėgu į Tavo prieglobstį. Nenoriu kentėti nuo Tavęs – Teisėjo, turiu viltį sutikti Tave – Išganytoją. Tau, Viešpatie, rodau savo žaizdas, Tau atskleidžiu savo gėdą! Žinau, daugybę sunkių savo nuodėmių, dėl kurių bijau, bet pasitikiu Tavo pasigailėjimais, kuriems nėra skaičiaus. Todėl pažvelk į mane savo gailestingomis akimis, Viešpaitie Jėzau Kristau, amžinais Karaliau, Dieve ir žmogau, nukryžiuotas už žmogų! Išklausyk manęs, pasitikinčio tavimi, pasigailėk manęs, pilno skurdo ir nuodėmių, nes Tu niekada nenustosi liejęs pasigailėjimo šaltinio. Sveikas, išganingoji Atnaša, ant kryžiaus paaukota už mane ir visa žmonių giminę ! Sveikas, kilnusis ir brangusis Kraujau, trykštantis iš nukryžiuoto mano Viešpaties Jėzaus Kristaus žaizdų ir nuplaunantis viso pasaulio nuodėmes! Prisimink, Viešpatie, savo kūrinius, kuriuos atpirkau savo Krauju! Gailiuosi nusidėjęs, trokštu atitaisyti, ką padariau. Todėl pašalink nuo manę, gerasis Tėve, visas savo nedorybes ir nuodėmes, kad apvalyta siela ir kūnu galėčiau vertai gardžiuotis šventų Švenčiausiuoju. Suteik, kad šis šventas ragavimas Tavo Kūno ir Kraujo, kurio aš nevertas ketinu priimti, atleistų mano nuodėmes, tobulai nuplautų mano kaltes, nuvytų gėdingas mintis ir atgaivintų gerus jausmus, kad jis teiktų išganingą sėkmę. Tau patinkantiems darbams bei tvirčiausią sielos ir kūno apsaugą mano mano priešų žabangų. Amen.