Press "Enter" to skip to content

Prieš Mišias

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Visagali amžinasis Dieve! Čia, ant altoriaus, Tavo mylimasis Sūnus, mūsų Išganytojas Jėzus Kristus vėl atsinaujins savo Kryžiaus auką už mane ir visus žmones. Dėl to aš noriu joje tikrai dalyvauti ne tik kūnu, bet ir visa siela: mintimis, jausmais, troškimais. Tebūnie ji Tau padėka, pagarbinimas ir išaukštinimas, o man ir visiems tikintiems visokių malonių šaltinis; gyviesiems tesuteikia pagalbą ir palaiminimą, o skaistykloje kenčiantiems tepaguodžia ir teišvaduoja.

Šventoji Dvasia, apšviesk mane ir padėk man tinkamai šioje aukoje dalyvauti Švenčiausioji Išganytojo Motina Marija, būk su manimi, kaip buvai su savo Sūnumi ant Kalvarijos kalno, kai jis šią auką kruvinai aukojo. Jūs, Dievo šventieji, kuriuos šiandien Bačnyčia mini, išmelskite man tiek tikėjimo ir meilės, kiek jūs turėjote. Amen.