Press "Enter" to skip to content

Sveika, Marija, Dievo motina

Kaip saulė šviesi, kaip Dvasia gryna

Teikis atmint mus savo širdyje,

Melsk už mus Dievą, sveika, Marija!

Pana skaisčiausia, nuo kaltės liuosa,

Saugok ligoje, šelpk sopuliuose.

Tu kvepiančioji Dausų Lelija,

Duok sveiką orą, sveika, Marija!

Tu kuri, žemėj Jėzų penėjai,

Viešpatį savo ir Sutverėją.

Laukus palaimink mūsų šalyje,

Gink mus nuo bado, sveika, Marija!

Tu, kuri mirtį Sūnaus regėjai,

Ašaras graudžias po kryžium liejai,

Per savo kančią ir kalaviją

Duok mums kantrybės, sveika, Marija!

Panele šventa, pilna malonės,

Vienybę platink, sutaikink žmones.

Naikink rūstybę mūsų širdyje,

Suteik ramybę, sveika, Marija!

Motina šventa ir nekalčiausia,

Duok nekaltybės dorą brangiausią.

Dildyk širdyse pikto vergiją,

Duok Dievo meilės, sveika, Marija!

O Karaliene visų šventųjų,

Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų.

Neduok mums žūti baisioj ugnyje,

Nuvesk į dangų, sveika, Marija

O Karaliene visų šventųjų,

Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų.

Neduok mums žūti baisioj ugnyje,

Nuvesk į dangų, sveika, Marija