Press "Enter" to skip to content

Brevijoriaus ryto malda

Visagali Viešpatie Dieve, kuris mums leidai sulaukti šios dienos pradžios, gelbėk mus šiandien savo galybe, kad šią dieną nepalinktume į jokią nuodėmę, bet kad Tavo teisumo vykdymui visados būtų skirtos mūsų kalbos, būtų nukreiptos mintys ir darbai.

Teik mukreipti ir pašventinti, valdyti ir vesti, Viešpatie Dieve, dangaus ir žemės Karaliau, šiandien mūsų širdis ir kūnus, mūsų jusles, kalbas ir darbus pagal Tavo įstatymą Tavųjų įsakymų vykdymui, kad čia amžinybėjė, Tau padedant, pelnytume būtų saugūs ir laisvi, pasaulio Išganytojau, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.